Team Projectontwikkeling bepaalt hoe wij morgen wonen

Maak kennis met onze Projectleiders Ontwikkeling. Dit team geeft vorm aan nieuwe woonbuurten en probeert daarbij steeds het juiste evenwicht te vinden tussen individuele woonbehoeften en duurzaamheid. Zij zijn bepalend voor hoe een Danneels- woonbuurt eruit ziet én hoe jij het ervaart om er te wonen. Laten we daar wat dieper op ingaan.

.d Projectontwikkeling Danneels

Maatschappelijke kwesties

Recent onderzoek geeft aan dat 72% van de Vlamingen kiest voor een open of halfopen bebouwing. Tegelijk vraagt de bevolkingsgroei om bijkomende woongelegenheden. Om op maatschappelijke kwesties te kunnen inspelen, scholen onze projectleiders ontwikkeling zich continu bij. Ze volgen trends en stemmen er een visie op af met voldoende aandacht voor evenwicht, duurzaamheid en leefbaarheid voor mens en omgeving.

Het voortraject

Het team werkt al bij de opstart van het aankoopproces nauw samen met de grondinkopers, waarbij ze hen adviseren over de ontwikkelingswaarde van de grond. Eens de projectgrond is verworven, werken ze samen met externe experten. Samen met studiebureaus, landmeters en in samenwerking met gemeentelijke overheden verzamelen ze alle relevante informatie over de gronden.

Die samenwerking met de verschillende stedenbouwkundige diensten en de ruimtelijke planners van gemeenten werd in de loop der jaren steeds intensiever en belangrijker. Vooral door de groeiende complexiteit van het ontwikkelings- en vergunningstraject.

"Nieuwe decreten, strengere reglementering en voorschriften en een toenemende techniciteit maken een grondig voortraject nog noodzakelijker."

Thibaut, projectleider ontwikkeling

Ze kiezen bewust voor meerdere besprekingsrondes met de bevoegde ambtenaren nog vóór een vergunningsaanvraag wordt ingediend. Tijdens die dialoog zoeken de ontwikkelaars naar de grootste gemene deler, die past binnen de noden en het woonbeleid van een gemeente en die beantwoordt aan de ontwikkelingsvisie van Danneels.

Een nieuw woonproject vergund krijgen, neemt vaak heel wat tijd in beslag. Eens de vergunning er is, start voor het team een nieuwe fase.

Projectgrond bouwrijp maken

In deze fase gaan we aan het werk op de locatie. Het aanstellen van de aannemers, het plannen van de archeologische prospectie, de aanleg en oplevering van de wegenis, de nutsvoorzieningen, zachte verbindingen, bufferinfrastructuur, ...

Daarbij houden ze ook maatschappelijke evoluties in het achterhoofd. Bijvoorbeeld het feit dat mensen vaker afstappen van het klassieke ‘huisje-tuintje’ verhaal.

"We zetten in op duurzame en innovatieve ontwikkelingen. We kijken naar nieuwe woonvormen die sociaal-maatschappelijk relevant zijn en  technieken die duurzaam zijn voor mens en omgeving, zoals geothermie.”

​​​​​​​Tom en Mathieu, projectleiders ontwikkeling

Dat vertaalt zich ook zichtbaar in elk nieuw woonproject, waar duidelijk werk wordt gemaakt van de ontharding van het domein, een optimale waterhuishouding met infiltratievoorzieningen en een evenwichtig blauw-groen netwerk, maar ook voldoende ruimte voor recreatie en een kosten- en onderhoudsvriendelijke groenaanleg.

Iedeer teamlid volgt zijn eigen woonprojecten nauwgezet op tot het terrein volledig bouwrijp is. En dan nemen hun collega's van de bouwafdeling de fakkel over. Zij gaan samen met de architecten aan de slag om deze nieuwe woonlocatie verder vorm te geven. Projectgrond wordt woonbuurt, maar dat proces neemt vaak jaren in beslag.
 

 

Zin om ook deel uit te maken van ons team?